Oferta: Audyt KRI Bezpieczeństwa Informacji
25 sierpnia 2021

Audyt KRI Bezpieczeństwa Informacji

Audyt KRI (Bezpieczeństwa informacji).

Krajowe Ramy Interoperacyjności to minimalne wymogi dla podmiotów realizujących zadania publiczne. Zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Głównym celem wytycznych jest poprawa bezpieczeństwa informacji oraz dostarczenie kierownictwu jednostki audytowanej rzetelnej i obiektywnej oceny działania badanego obszaru.

AUDYT WEWNĘTRZNY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI:

Jednym z wymogów, które KRI stawia przed sektorem publicznym jest realizacja okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji. Audyt taki należy przeprowadzać okresowo, nie rzadziej jednak niż raz na rok (par. 20 ust. 2 pkt 14Rozporządzenia KRI.

W związku z tym, proponujemy usługę, polegającą na przeprowadzeniu audytu KRI (bezpieczeństwa informacji) w Państwa podmiocie.

Podczas audytu sprawdzany jest;

 • poziom bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych,
 • realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia KRI,
 • wdrożone środki techniczne i organizacyjne

Nasz audyt KRI (bezpieczeństwa informacji) przeprowadzamy w oparciu o:

 • samoocenę jednostki audytowanej;
 • przegląd posiadanej przez Państwo dokumentacji dot. bezpieczeństwa informacji, jak również ochrony danych osobowych;
 •  wywiad z kierownictwem jednostki;
 • wiadomości uzyskane od osób zajmujących się utrzymaniem i wsparciem systemów oraz obserwacje audytora;

Zapewniamy praktyczne podejście do audytu w oparciu o normę ISO 27001.

NASZ AUDYT KROK PO KROKU:

 • przeprowadzenie narady otwierającej (na której omawiane są kluczowe kwestie audytu, sposób w jaki będzie prowadzony, uzgadniamy niezbędną do wglądu dokumentację w celu należytego przeprowadzenia audytu, odpowiadamy na Państwa pytania oraz wyjaśniamy wątpliwości)
 • przekazanie samooceny kierownictwu jednostki audytowanej (ten etap pozwala na odpowiednie przygotowanie się audytorowi wewnętrznemu, daje pogląd na stan systemów teleinformatycznych, to przekazanie kluczowych informacji, które na dalszych etapach będą podlegały skrupulatnej weryfikacji)
 • przystąpienie do realizacji audytu (audytor sprawdza wszystkie urządzenia oraz systemy wchodzące w skład infrastruktury jednostki audytowanej, sporządza notatki, zbiera dowody audytowe (w postaci np. zdjęć), prowadzi rozmowy z pracownikami, informatykami, a także przegląda stan i określa zupełność wdrożonej dokumentacji).

W zależności od wielkości jednostki audytowanej, audyt ten może trwać od jednego do nawet kilkunastu dni.

Na zakończenie audytu przekazujemy Państwu szczegółowe sprawozdanie, które zawiera;

 • opis zastanego stanu faktycznego oraz wykrytych uchybień
 • rekomendowane i zalecenia działań, które mają na celu spełnienie wymagań KRI oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostce.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty Audyt KRI (bezpieczeństwa informacji) oraz ze  „Szkolenia z bezpieczeństwa informacji„. Mając na uwadze nasze długoletnie doświadczenie, z pewnością będą Państwo zadowoleni z współpracy z naszą firmą.

Cenę audytu KRI ustalamy indywidualnie dla każdego klienta. Nasze usługi wykonujemy na najwyższym poziomie.

Stworzenie dokumentacji zgodnej z KRI.

Proponujemy Państwu usługę polegającą na aktualizacji lub stworzeniu od podstaw kompleksowej dokumentacji wymaganej przez KRI.

Ważnym aspektem jest, by dokumentacja bezpieczeństwa informacji oddawała stan faktyczny podmiotu. Ze względu na ten fakt, naszą dokumentację tworzymy w oparciu o przeprowadzony audyt Państwa infrastruktury informatycznej, zabezpieczeń fizycznych oraz organizacji pracy.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.