Audyt KRI Bezpieczeństwa Informacji

Audyt KRI (Bezpieczeństwa informacji). Krajowe Ramy Interoperacyjności to minimalne wymogi dla podmiotów realizujących zadania publiczne. Zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Głównym celem wytycznych jest poprawa bezpieczeństwa informacji[…]