Dyrektywa Omnibus

Dyrektywa Omnibus czyli „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta” (dalej dyrektywa Omnibus), wprowadza wiele zmian w odniesieniu do ochrony konsumentów. Jak wiemy,[…]